Què són i com funcionen els sistemes de plaques solars?

Fins no fa molt temps, els panells solars pertanyien a les imatges de ciència-ficció de futurs llunyans. No obstant això, a causa dels reptes que ens ofereix l’escalfament climàtic i la necessària transició energètica, els sistemes fotovoltaics s’han tornat una realitat cada vegada més present en el nostre paisatge quotidià. Els panells solars ens permeten, entre moltes altres funcions, generar energia en llars i indústries al mateix temps que reduïm la nostra petjada de carboni.

En aquesta entrada t’expliquem què són els panells solars fotovoltaics i com funcionen com a component dels sistemes fotovoltaics.

Sistema fotovoltaic

1. ¿Què són els panells solars?

Els panells solars són dispositius que aprofiten l’energia del sol per a generar calor o electricitat. Poden distingir-se dos tipus àmpliament utilitzats en llars i empreses:

 • Col·lectors o captadors solars: usa col·lectors solars per a escalfar aigua (generalment d’ús domèstic) a partir de l’energia solar tèrmica.
 • Panells solars fotovoltaics: produeixen electricitat a partir de la radiació solar que incideix sobre les cèl·lules fotovoltaiques del panell.
 • Panells solars híbrids: combinen les funcions dels dos anteriors aprofitant la mateixa superfície per a produir calor i electricitat.

En aquesta entrada ens centrem en els panells solars fotovoltaics que són els que es fan servir regularment en les instal·lacions d’autoconsum solar.

La tecnologia fotovoltaica ha evolucionat al llarg de les dècades i continua millorant. El seu cost s’ha reduït tant que els sistemes de panells solars són avui una tecnologia accessible i rendible per si mateixa. Els panells fotovoltaics són a més una tecnologia clau en la revolució de les energies renovables que han vingut a substituir els combustibles fòssils.

1.1. Com funcionen els panells solars fotovoltaics? 

La tecnologia té els seus inicis en 1954. Els científics de Bell Telephone van descobrir que el silici, un element que es troba en la sorra, creava una càrrega elèctrica quan estava exposat a la llum solar. Aquest descobriment va conduir al desenvolupament de cèl·lules solars que capturen l’energia del sol i la converteixen en electricitat.

Els panells solars fotovoltaics, també coneguts com a plaques solars o mòduls solars fotovoltaics, consisteixen en una sèrie de cel·les fotovoltaiques connectades entre si, que són encapsulades i emmarcades per a protegir-les dels elements. Aquestes cèl·lules converteixen la radiació del sol en electricitat aprofitant l’anomenat “efecte fotovoltaic”.

Les cèl·lules estan compostes per dues capes de silici semiconductor carregades amb diferents concentracions d’electrons que, en rebre l’energia procedent dels fotons (les partícules que componen la llum del sol), es recombinen generant un camp elèctric. La reixeta metàl·lica, visible en la cara del panell, s’encarrega de recollir el corrent elèctric i passar-la al circuit.

Monocristal·lí

Policristal·lí

Amorf

1.2. Tipus de cèl·lules solars fotovoltaiques  

El material més utilitzat per a produir els panells és el silici (Si) a causa de la seva abundància i el seu baix cost. És el segon element més abundant en l’escorça terrestre després de l’oxigen i, pel fet que és un material semiconductor, té un ús molt ampli en la indústria electrònica i microelectrònica com a material base de xips, transistors i cèl·lules solars.

El rendiment de les cèl·lules fotovoltaiques depèn de l’estructura interna de les làmines de silici. Segons la seva estructura es classifiquen de la següent manera:

 • Cèl·lules de silici amorf: no està formada per cristalls, és la més barata, però la que menors rendiments ofereix (eficàcia entre 8-10%). S’usen en dispositius com a calculadores o rellotges.
 • Cèl·lules de silici policristal·lí: estan formades per diversos cristalls, són d’un color blau no sempre uniforme i ofereixen una bona relació preu-producció (eficàcia entre 15-17%).
 • Silici monocristal·lí: són més avançats, formats per un sol cristall de silici de grans dimensions tallat en fines làmines. Com estan formats per un sol cristall, el color és blau més fosc i homogeni. Aquest tipus de cèl·lules ofereixen un millor rendiment (eficàcia entre 15-22%), però a un cost una mica més alt.

Els panells més comunament disponibles en l’actualitat són panells solars pol·licristalins o monocristal·lins. L’elecció d’un o altre depèn, sobretot, de l’espai que tinguem.

Si l’espai és reduït i necessitem obtenir més watts en poc espai, és més recomanable el panell monocristal·lí que és més eficient. En l’actualitat, amb el mateix nombre de cèl·lules, un monocristal·lí produeix entorn dels 330 W i un policristal·lí uns 300 W.

 

2. ¿Com funcionen els sistemes de panells solars? 

Naturalment, els panells solars per si mateixos no serveixen per a res, sinó que són part d’un sistema més gran que fa que l’energia generada pugui aprofitar-se.

Al llarg del dia, les cèl·lules dels panells absorbeixen l’energia de la llum solar. Els circuits dins de les cèl·lules recol·lecten aquesta energia i la converteixen en electricitat de corrent continu (CC).

L’electricitat de CC passa a través d’un dispositiu anomenat inversor per a convertir-la en electricitat de corrent altern (CA) que és la que utilitzen la majoria de les llars i empreses. Llavors l’usuari pot usar aquesta electricitat en la seva llar, emmagatzemar-la amb una bateria o enviar-la a la xarxa.

Solucions d'autoconsum a mida

2.1. ¿Quins components té un sistema de panells solars? 

Els sistemes solars fotovoltaics estan sempre integrats per quatre components principals:

 1. Panells solars fotovoltaics (plaques solars)
 2. Inversors
 3. Sistema de muntatge
 4. Sistemes de seguiment de l’acompliment

2.2. Panells solars fotovoltaics

Els panells solars fotovoltaics són la part del sistema que aprofita l’energia del sol i la converteixen en electricitat.

Estan composts per cel·les fotovoltaiques que es dipositen en un suport cristal·lí i s’encapsulen en un polímer termoplàstic que evita l’entrada d’aire i humitat. Una capa de tedlar recobreix el conjunt de cèl·lules encapsulades per a protegir-les dels efectes degradants de la radiació ultraviolada. Aquesta capa també funciona com a aïllant elèctric.

El nucli fotovoltaic del mòdul és després segellat de manera que romangui hermètic. Cada panell compta amb una caixa de connexions per on s’extreu l’electricitat. Finalment, tot el conjunt es munta en un marc d’alumini que li dona solidesa, el protegeix i permet la manipulació.

2.3. Com funcionen els inversors dels sistemes fotovoltaics?

Les cèl·lules dels panells solars recullen l’energia del sol i la converteixen en electricitat de corrent continu (CC). No obstant això, la majoria dels aparells elèctrics en llars i empreses utilitzen corrent altern (CA).

Els inversors són els dispositius que transformen l’electricitat de corrent continu dels panells en electricitat de corrent altern utilitzable. En el cas de l’autoconsum solar, existeixen dos tipus bàsics d’inversors:

 • Inversor string, en cadena o centralitzat:

S’utilitza un sol inversor per a connectar tot un sistema de panells solars a un panell elèctric. Els inversors string solen ser l’opció d’inversor menys costosa. També són una tecnologia summament duradora pel que, històricament, ha estat el tipus d’inversor més instal·lat.

Es poden connectar diverses cadenes de panells a cada inversor, no obstant això, l’inversor string capta tanta electricitat com el panell menys eficient d’una cadena. Si la producció d’electricitat d’un dels panells en una cadena cau (com pot succeir en cas d’ombreig), es pot reduir temporalment el rendiment de tota aquesta cadena. Per això, aquests sistemes solen usar-se principalment en teulades que no són afectats per les ombres.

 • Microinversors:

Per a maximitzar la producció, s’instal·la un microinversor en cada panell solar perquè cada panell transformi el corrent continu en corrent altern. D’aquesta manera, si alguns dels panells estan ombrejats en diferents moments del dia o si els panells estan instal·lats en diferents direccions, els microinversors minimitzen els problemes de rendiment. La producció generada per un panell no afecta el rendiment de la resta.

El cost dels microinversors tendeix a ser més alt que el cost dels inversors string.

2.4. Optimitzadors de potència

Els optimitzadors de potència són un híbrid de sistemes de microinversors i inversors string.  Igual que els micro inversors, els optimizadores d’energia s’instal·len en cada panell o en tots els panells que poden ser afectats per ombres.

No obstant això, en lloc de convertir l’electricitat de corrent continu dels panells solars en electricitat de corrent altern, els optimitzadors “condicionen” l’electricitat de corrent continu abans d’enviar-la a un inversor centralitzat.

Els optimitzadors de potència combinen els avantatges dels sistemes string i de microinversors. Igual que els microinversors, funcionen bé quan un o més panells es veuen afectats per ombres o quan els panells estan instal·lats en diferents direccions.

Els optimitzadors funcionen com si fossin un pont entre les plaques afectades per ombra i les que estan funcionant correctament per a no baixar la producció del string. És veritat que els sistemes d’optimització d’energia tendeixen a costar més, però el seu preu és molt més econòmic que el dels sistemes de micro inversors.

Una altra avantatja dels optimitzadors és que requereixen menys manteniment.

Estructura per plaques solars

2.5. Estructures de suport dels panells solars

Les estructures de suport s’utilitzen per a ancorar els panells solars a la teulada o fixar-los al sòl i per a col·locar els panells en un angle òptim per a la captació dels rajos solars.

Per a obtenir el millor rendiment, els panells solars han d’estar orientats cap al sud i han d’instal·lar-se en un angle d’entre 15 i 30 graus (depenent de l’ubicació, orientació i azimut).

Els panells orientats a l’est o a l’oest i en un angle d’inclinació de 5 graus o més continuaran funcionant bé, però produiran entre un 10% i un 20% menys d’electricitat que els instal·lats en condicions ideals.

Hi ha dos tipus de suports:

 • Suports fixos, en els quals els panells romanen estacionaris. Aquests són els que s’usen en les cobertes d’instal·lacions d’autoconsum de llars i empreses.
 • Suports de riel, que permeten que els panells “segueixin” el sol mentre es mou pel cel durant el dia (suports de riel d’un sol eix) i durant el canvi de temporades (suports de pista de doble eix). Els suports de riel són solament adequats per a panells instal·lats en el sòl, gairebé sempre, en plantes fotovoltaiques.

Els suports fixos són menys costosos i l’única opció si està instal·lant els panells en la teva teulada. Els muntatges en riel tenen un cost molt superior, però permeten augmentar la producció d’electricitat dels panells en un 30%.

En el cas dels sistemes d’autoconsum fotovoltaic, s’usen diferents tipus de suports depenent de la mena de coberta.

A Espanya la majoria de les teulades són inclinades amb teula aràbiga. En aquests casos s’usa un mètode d’ancoratge anomenat “vareta roscada” en el qual es fa una petita perforació en les teules on s’introdueixen varetes que arriben fins a la base de la coberta per a poder enroscar-les i fixar-les.

En les cobertes planes se sol fixar l’estructura metàl·lica del suport a bases de formigó per a assegurar que els panells no es moguin per les forces del clima. El material del qual estan fets els suports és alumini pel seu equilibri entre resistència i lleugeresa. Aquest material resisteix forts canvis de temperatura, corrosió i les fluctuacions ocasionades per estar a la intempèrie.

Monitoratge de producció d'energia solar

2.6. Sistemes de monitoratge de l’exercici dels panells solars 

Els sistemes de monitoratge d’acompliment aporten informació detallada sobre el funcionament del sistema de panells solars. Amb un sistema de monitoratge, es pot mesurar, rastrejar i analitzar la producció d’electricitat del sistema fotovoltaic per hores.

En monitorar el rendiment, és possible notar desperfectes i actuar immediatament en cas de necessitar realitzar una reparació o un manteniment.

Si bé alguns instal·ladors cobren més per instal·lar un sistema de monitoratge, el sistema aporta un valor significatiu durant la vida útil de la instal·lació.

Els sistemes de monitoratge ajuden a identificar qualsevol problema de rendiment per a garantir la major producció d’electricitat del sistema de panells solars (i, per tant, els màxims retorns financers). També ofereix informació sobre la generació d’energia, per a poder optimitzar l’ús d’electricitat en els horaris de major generació i així aconseguir una major eficiència i estalvi.

Hi ha dos tipus de sistemes de monitoratge:

Monitoratge en el lloc: el dispositiu de monitoratge està situat físicament en la propietat i registra la quantitat d’electricitat produïda. Depenent de la grandària del sistema, pot ser suficient amb un wattímetre o pot ser que es requereixin diversos comptadors.

Monitoratge remot: el sistema fotovoltaic solar transmet les dades de rendiment a un servei de monitoratge al qual pot accedir en línia o amb un dispositiu mòbil. Avui dia, la majoria dels inversors ofereixen un programari propi per al monitoratge que ve inclòs en el cost de l’inversor.

Fins aquí l’explicació de què són els panells solars i com funcionin en els sistemes fotovoltaics d’autoconsum.  Estàs interessat a passar-te a l’energia solar i vols saber més?

El nostre equip d’especialistes en Experta Solar pot ajudar-te a avaluar els teus patrons de consum i objectius d’estalvi per a dissenyar un projecte a mida de les teves necessitats. Compta amb els nostres assessors per a aclarir qualsevol dubte, sense compromisos.

Comparteix aquest post!

Descobreix quant pots estalviar amb la teva propia energia solar!

Sol·licita un estudi personalitzat als nostres experts en autoconsum

Índex
Les nostres xarxes

Els més populars

Rep les últimes notícies

Uneix-te a la nostra newsletter experta en sostenibilitat

Les últimes notícies i el millor contingut sobre autoconsum, energia solar, el sector elèctric i sostenibilitat. 

En la diana

Posts relacionats

TE LLAMAMOS EN BREVE

O llámanos al 688 77 00 55

Consulta gratuita